Διαχείριση μετεξακτικού φατνίου με τη χρήση PRF και μοσχευμάτων